صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
MaxNice
pure entertainment
MaxNice Group سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰
مادهٔ افزودنی رنگی چیست؟
این افزودنی به هر رنگ، دانهٔ رنگی و یا مادهای اطلاق میشود که باعث ایجاد رنگ، به هنگام بهکارگیری و افزودن آن در موادغذائی، داروئی، آرایشی و یا بدن انسان میشود. افزودنیهای رنگی در مواردی همچون موادغذائی، دارو، لوازم آرایشی و پارهای از ابزار پزشکی همچون لنزهای تماسی مورد استفاده قرار میگیرند. مواد افزایندهٔ رنگی به دلایل مختلف در صنایع غذائی بهکار میروند که از جمله میتوان به تعدیل میزان اتلاف رنگ در مدت زمان نگهداری و یا عملآوری موادغذائی و جبران نوسانات طبیعی در میزان رنگ موادغذائی اشاره کرد. افزودنیهای رنگی معاف از اخذ گواهینامه، شامل پیگمانهای حاصل از منابع طبیعی همچون سبزیها، موادمعدنی و حیوانات میباشد. بهعنوان مثال: رنگ کارامل با حرارت دادن شکر و سایر هیدروکربنها تحت شرایطی کامل کنترل شده برای استفاده در انواع سسها، مانند سس گوشت، نوشابههای غیرالکلی، موادغذائی پخته شده و سایر مصارف غذائی تهیه میشود. اکثر رنگهای معاف از گواهینامه، معیارهای قانونی مطمئن را در رابطه با درجه خلوص و شاخصهای کیفی را دارا میباشند.


● چرا از افزودنیها در موادغذائی استفاده می کنیم؟
موادافزودنی عملکرد گستردهای در صنایع غذائی دارند. افزودنیها در حفظ سلامت و جاذبهٔ موادغذائی در مسیر انتقال به مراکز فروش شهرها که گاه هزاران مایل از محل تولید و پرورش آن فاصله دارد، مؤثر میباشند، در عین حال این افزودنیها، با بهبود طعم، رنگ، افزایش مدت زمان پایداری و قوام محصولات غذائی، باعث ارتقاء کیفیت و جاذبهٔ بیشتر آنها میشوند. اما در پارهای از موارد، همچون زمانیکه خودخواهان پرورش موادغذائی، برداشت و آسیا کردن صرف مدت زمان مدیدی جهت پخت و آمادهسازی افزایش خطر فساد موادغذائی مجاز به حذف ماده افزودنی میباشیم. اما امروزه اکثر مردم نسبت به مزایای حاصل از بهکارگیری موادافزاینده، اطمینان خاطر دارند. پس بهطور خلاصه میتوان گفت که افزودنیها در طی سالیان متمادی در امر نگهداری، طعمدهندگی، ترکیب، قوام و رنگ موادغذائی تأثیر بهسزائی دارند و نقش مهمی را جهت جلب جبران کمبود موادغذائی ایفا میکنند. این مواد افزودنی جوابگوی نیاز مصرفکنندگان در تمامی فصول سال برای دستیابی به غذائی سالم، اشتهاآور و قابل تهیه میباشند. امروزه افزودنیهای رنگی و مصرفی در موادغذائی، بیش از هر زمان دیگر تحت نظارت و بررسی قرار دارند. قوانین مربوط به دولت مرکزی در ایالات متحدهٔ آمریکا خواهان ارائه مدرکی مبنی بر کسب اطمینان خاطر از میزان مادهٔ مصرفی، پیش از استفاده در موادغذائی میباشد. در عین حال تمامی مواد افزودنی مشمول بازنگری ایمنی همگام با یافتههای علمی قرار میگیرند، و همچنین به منظور ارتقاء کیفی این مواد نظارت بر آنها ادامه مییابد.

● چه تفاوتی بین افزودنیهای طبیعی و مصنوعی وجود دارد؟
برخی از مواد افزودنی از منابع طبیعی همچون دانههای سویا و غلات و یا چغندرقند تهیه میشوند که دستهٔ اول با تولید مادهای به نام لیسیتین به حفظ قوام محصول کمک میکنند و دستهٔ دوم، از پودر این مادهٔ غذائی بهعنوان افزودنی رنگی در صنایع غذائی استفاده میکند. سایر موادافزودنی در طبیعت یافت نمیشوند و ساختهٔ دست بشرند. موادافزودنی مصنوعی در مقایسه با نمونههای طبیعی، با توجه به درجه خلوص و میزان قوام و پایداری بیشتر از نظر اقتصادی مقرون بهصرفهتر بهنظر میآیند، و در عین حال ارتباطی مابین موادافزودنی طبیعی و مصنوعی و (ضریب) ایمنی آنان وجود ندارد.

● آیا مواد افزودنی طبیعی بهدلیل عدم ترکیبات شیمیائی از ایمنی بیشتری برخوردارند؟
خیر. تمامی موادغذائی چه آنها که از باغچهٔ منزل تهیه میشوند و چه آنهائیکه از فروشگاههای بزرگ خریداری میشوند، دارای ترکیبات شیمیائی هستند. بهعنوان مثال ویتامین c و یا اسیداسکوربیک موجود در پرتقال مشابه دقیق با نمونهٔ بهدست آمده در آزمایشگاه است. در واقع تمامی مواد موجود در عالم طبیعت، شامل واحدهای ساختاری شیمیائی همچون کربن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن و سایر عناصر میباشند. این عناصر به طرق مختلف با یکدیگر ترکیب شده و موادی مانند نشاسته، پروتئین، چربی، آب و ویتامین تولید میکنند که در موادغذائی یافت میشوند.

● آیا بهکارگیری سولفیتها روشی مطمئن است؟
افزودن سولفیت به موادغذائی پخته شده، ادویهها، تنقلات و سایر فرآوردهها برای اکثر مردم عاری از خطر میباشد. عدهٔ کمی از افراد در اثر استفاده از این مواد دچار بروز علائمی چون کهیر، حالت تهوع، اسهال، قطع موقت تنفس یا حتی ابتلا به شوکهای خطرناک شدهاند. به همین دلیل در سال ۱۹۸۶، fda استفاده از سولفیت در عرضه یا فروش سبزیها و میوههای تازه، بهصورت خام به مصرفکنندگان را ممنوع اعلام کرد. میزان استفاده از سولفیت بهعنوان مواد نگاهدارنده در مواد غذائی بستهبندی شده و عملآوری شده، میبایست بر روی برچسب محصول قید شود.

● آیا استفاده از رنگ تارترازین باعث بروز آلرژی میشود؟
تارترازین بهعنوان مادهٔ رنگی در نوشابهها، پودرهای خشک، بستنی شکلاتی، کاستار (نوعی کرم برای دسر) و سایر موادغذائی، مورد استفاده قرار میگیرد. این مادهٔ افزودنی رنگی، میتواند باعث بروز کهیر در کمتر از یک دههزارم افراد شود. به همین دلیل هنگام استفاده از این ماده در موادغذائی، میبایست بر روی برچسب آن، نام تارترازین قید شود. این امر موجب میشود افرادیکه نسبت به این ماده افزودنی، حساسیت دارند از مصرف آن خودداری کنند.

● آیا استفاده از مواد افزودنی باعث بروز بیش فعالی در دوران طفولیت میشود؟
خیر. اگرچه این تئوری در دههٔ ۱۹۷۵، عمومیت یافت، اما در همان زمان مطالعات انجام شده نشان داد که هیچ ارتباطی بین افزودنیهای غذائی و ناتوانی در امر یادگیری و یا پیشفعالی کودکان وجود ندارد. در سال ۱۹۸۲ وزارت بهداشت ایالات متحده اعلام کرد، هیچ مدرکی دال بر تأیید این ادعا که مواد افزودنی و یا افزودنیهای رنگی باعث بروز پدیدهٔ بیش فعالی در کودکان میشوند وجود ندارد

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

دانلود

دانلود